hrvatski english

naslovnica

o fakultetu
za studente
o studiju
djelatnici
djelatnost
servisi
e-učenje
predmetne obavijesti
ISS
alumni
 


 

UPISI U AKADEMSKU 2016./2017.

 
preddiplomski studij građevinarstva
diplomski studij građevinarstva
PREDDIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA
 
Studenti se u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2016./2017. godini upisuju u statusu:
a. redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa,
b. redovitih studenata koji participiraju u plaćanju školarine.

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva je
110, i to 20 redovitih za koje sredstva osiguravaju nadležna ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, i 90 redovitih koji participiraju u plaćanju školarine.
 
Prijave za upis
1. Prijave za upis primaju se od 27. lipnja do 1. srpnja 2016. godine za I. (srpanjski) razredbeni rok, odnosno od 29. kolovoza do 2. rujna 2016. godine za II. (rujanski) razredbeni rok.
Prijave za II. rok primat će se samo u slučaju da ostane slobodnih mjesta nakon I. roka. Broj slobodnih mjesta za II. rok objavit će se na oglasnoj ploči i na web-stranici.
2. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentskoj referadi. Uz prijavu za upis prilažu potrebne dokumente:
a) Izvadak iz matične knjige rođenih,
b) Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
c) Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, koji se uplaćuju općom uplatnicom putem pošte ili banke na žiro-račun Fakulteta broj 338 100 22003545 21 kod UniCredit Bank d.d. Mostar, uz naznaku "za troškove razredbenog postupka".
3. Pristupnik koji se prijavljuje na više mjesta, a originalne dokumente ne predaje Građevinskom fakultetu, treba predati ovjeren prijepis ili ovjerene fotokopije dokumenata uz potvrdu fakulteta kojem je predao originalne dokumente. 
 
Razredbeni postupak
1. Rezultati izbora pristupnika za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva objavit će se 8. srpnja 2016. godine za I. rok, odnosno 9. rujna 2016. godine za II. rok (ako ga bude).
2. Prijam pristupnika za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva vršit će se samo na temelju uspjeha iz srednje škole, i to na način opisan pod točkom 2) u izboru pristupnika, odnosno po pravilniku o upisu studenata u prvu godinu studija. (On-line izračun bodova)
 
Izbor pristupnika
1. Preddiplomski studija građevinarstva može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine i u sve četiri godine imala predmet matematika.
2. Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva podliježu razredbenom postupku. Izbor prijavljenih pristupnika obavlja se isključivo vrednovanjem uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju, na način:
a) za prve dvije godine školovanja izračuna prosječna se ocjena općeg uspjeha, matematike i fizike, i ta se ocjena zaokruži na jednu decimalu, za treću godinu se izračuna prosječna ocjena općeg uspjeha i matematike koja se također zaokružuje na jednu decimalu, a za četvrtu godinu školovanja se izračuna prosječna ocjena općeg uspjeha, završnog ispita i matematike, te se i ta ocjena zaokruži na jednu decimalu;
b) zatim se zbroje sve zaokružene prosječne ocjene i taj zbroj pomnoži s brojem 100, te podjeli s brojem 4;
c) dobiveni broj predstavlja broj bodova pristupnika.
Ako programom srednje škole nije predviđena fizika u nekoj od prve dvije nastavne godine pristupniku se tada uzimaju u obzir ocjene iz predmeta: mehanika, termodinamika i elektrotehnika. U protivnom, u tom razredu upisuje se 0 (nula). Pristupnici koji su tijekom III.  ili IV.  razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz matematike, odnosno fizike, dobivaju maksimalan broj bodova i stječu pravo izravnog upisa na studij.
3. Upis svih pristupnika obavit će se prema rang listi do popunjenja odobrene upisne kvote. Pristupnik će moći izvršiti upis ukoliko je temeljem gore navedenog obračuna postigao minimum 300 bodova.
4. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis u pojedinom upisnom roku, a nisu se upisali u propisanom vremenu, gube pravo na upis. Ako nakon provedenog razredbenog postupka ima slobodnih mjesta, pravo upisa imaju pristupnici koji zadovoljavaju uvjete prethodno prikazanog razredbenog postupka.
 
Upisi
1. Upisi u I. godinu preddiplomskog studija građevinarstva u prvom upisnom roku provodit će se od 11. do 15. srpnja 2016. godine, a u drugom roku (ako ga bude) od 12. do 16. rujna 2016. godine.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku. 
2. Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija plaćaju naknadu u iznosu od 750 KM po semestru (1500 KM za cijelu godinu).
(Postoji mogućnost obročnog plaćanja korisnicima kreditnih kartica Unicredit banke.)
3. Redoviti studenti za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva plaćaju naknadu od 400 KM (za cijelu godinu).
4. Svi studenti pri upisu na Fakultet trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu.
5. Svi studenti pri upisu na Fakultet, a prema odluci Senata uplaćuju 10 KM za Studentski zbor Sveučilišta na žiro-račun Studentskog zbora broj 338 130 2231566875 kod UniCredit Bank d.d. Mostar.
 
 
On-line izračun bodova:
DIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA
 
PRIJAVE

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva u akademskoj 2016./2017. mogu se predati do 7. listopada 2016.

Pravo prijave za upis na sveučilišni diplomski studij građevinarstva imaju osobe koje su završile:
- Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva u Bosni i Hercegovini,
- Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva izvan Bosne i Hercegovine.

Prijave se mogu predati u studentsku referadu svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati.
Uz prijavu za upis potrebno je priložiti:
- Potvrdnicu ili Diplomu o završetku sveučilišnog preddiplomskog studija,
- Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
- Popunjen obrazac prijave koji se preuzima u studentskoj referadi.
- Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50,- KM koji se uplaćuje na žiro račun Fakulteta: 3381002200354521 kod UniCredit bank d.d. Mostar.
- Pristupnici koji sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva nisu završili na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru dužni su dostaviti i nastavni plan i program završenog studija radi utvrđivanja razlikovnih predmeta (ne odnosi se na fakultete članice Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta).


UPISI KANDIDATA

Upisi kandidata obavljat će se u subotu 8. listopada 2016. od 8:00 do 14:00 sati.
Prilikom upisa potrebno je dostaviti:
- Indeks i upisni materijal;
- 2 (dvije) fotografije;
- Dokaz o uplati troškova na ime upisnine.
       1. Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija plaćaju naknadu u iznosu od 750 KM po semestru (1500 KM                za cijelu godinu).
       2. Redoviti studenti za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva plaćaju naknadu od 400 KM (za                cijelu godinu).
       Iznosi se uplaćuju na žiro račun Fakulteta: 3381002200354521 kod UniCredit bank d.d. Mostar. Postoji mogućnost                obročnog plaćanja korisnicima kreditnih kartica.
- Potvrdu o prebivalištu ili boravištu.
- Dokaz o uplati za Studentski zbor iznosa od 10,- KM koji se uplaćuje na žiro račun Studentskog zbora:                3381302231566875, kod UniCredit bank d.d. Mostar.
 
       

webmaster