hrvatski english

 

naslovnica

o fakultetu
za studente
o studiju
djelatnici
djelatnost
servisi
e-učenje
predmetne obavijesti
ISS
alumni
 


 

 

Temeljem članka 91 Statuta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Fakultetsko vijeće na 31 sjednici održanoj 20. rujna 2000. godine donosi:

KODEKS PONAŠANJA STUDENATA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Studenti, nastavnici, suradnici i ostali zaposlenici Fakulteta trebaju zajedničkim snagama ustrajati na stvaranju optimalnih uvjeta i okruženja za ostvarenje akademskog djelovanja.

Kodeks se prvenstveno temelji na želji svih zaposlenika Fakulteta i studenata da se eliminiraju neprihvatljiva ponašanja u akademskoj zajednici.

Svaki student i svaki zaposlenik Građevinskog fakulteta trebaju biti upoznati s ovim Kodeksom.

DUŽNOSTI STUDENATA SU:

 • čuvati ugled i dostojanstvo, Sveučilišta u Mostaru, Građevinskog fakulteta, studenata, nastavnika i suradnika Fakulteta;

 • prisustvovati predavanjima, vježbama, seminarima i ostalim oblicima nastave;

 • prisustvovati sjednicama Fakultetskog vijeća i ostalih povjerenstava čiji su članovi;

 • prema nastavnicima, suradnicima, ostalim djelatnicima Fakulteta i studentima ponašati se pristojno i korektno;

 • poštivati pravila ponašanja u laboratorijima i informacijskom prostoru Fakulteta;

 • čuvati imovinu i okoliš Fakulteta.

PRAVA STUDENATA SU:

 • svi studenti imaju jednaka i neotuđiva prava bez obzira na rasu, nacionalnost , vjeru, spol, politička i druga uvjerenja i nazore, socijalni status i sve druge razlike;

 • studenti imaju pravo na slobodu izražavanja u skladu sa zakonskim odlukama i moralnim načelima akademskog građanina;

 • studenti imaju pravo na slobodu nepolitičkog udruživanja;

 • studenti imaju pravo na službenog savjetnika ( nastavnika ) kroz studensku savjetničku službu;

 • studenti imaju pravo na demokratski izabrane predstavnike s pravom glasa u Vijeću fakulteta;

 • studentima je zagarantirana dostupnost Statuta Fakulteta i ostalim aktima koja se odnose na njih  i njihova prava na Fakultetu;

 • studenti imaju prava na korektan odnos od strane zaposlenika Fakulteta; te s time u svezi na žalbu u slučaju kršenja tog prava;

 • pohađati predavanja, vježbe, seminare i ostale oblike nastave;

 • sudjelovati u nastavnom procesu ( kao demonstratori i sl.);

 • sudjelovati u znanstvenoistraživačkom i stručnom radu;

 • preko predstavnika Studenskog zbora davati mišljenja o pitanjima koja se odnose na prava i obveze studenata;

 • zatražiti savjetnika iz redova nastavnika ili suradnika kroz  Studensku savjetničku službu da mu pomaže savjetom u studiju, a posebno u izboru kolegija;

 • uložiti nadležnom tijelu Fakulteta priziv na odluku ili postupak kojim je nezadovoljan;

 • biti nagrađivan za svoj rad, dostignuća i doprinos afirmaciji Građevinskog fakulteta i Sveučilišta u Mostaru;

 • sudjelovati i u dopunskim aktivnostima: kulturnim, sportskim, stručnim konferencijama i seminarima, međusveučilišnim i međudržavnim susretima studenata itd.

OPĆE NEPRIHVATLJIVIM PONAŠANJEM SMATRA SE:

 • kašnjenje, nedolazak ili napuštanje bilo kojeg oblika nastave i neispunjavanje drugih nastavnih obveza;

 • ometanje bilo kojeg oblika nastave;

 • neopravdani izostanak sa sjednica  Fakultetskog vijeća i drugih povjerenstva čiji je član;

 • uporaba pomagala na ispitima ( knjiga, bilježnica, različitih elektroničkih naprava, različitih bilježaka ), osim u slučajevima kada su ona eksplicitno dozvoljena.

POSEBNO NEPRIHVATLJIVIM PONAŠANJEM SMATRA SE:

 • nepristojan i nekorektan odnos prema nastavnicima i ostalim djelatnicima Fakulteta ili studentima;

 • primanje i pružanje pomoći na ispitima i ostalim provjerama znanja ;

 • prezentiranje tuđeg rada kao svojeg;

 • krivo predstavljanje, prisustvovanje provjerama znanja u ime druge osobe;

 • krivotvorenje dokumenata vezanih uz studij i ostvarivanje studenskih prava;

 • narušavanje pravila za zaštitu autorskih prava i intelektualnog vlasništva;

 • nedozvoljeni pristup resursima računalnog sustava Fakulteta, Sveučilišta i ostalih subjekata povezanih s Fakultetom putem Interneta;

 • izgradnja ili uporaba programske čija je namjena uništenje ili onesposobljavanje računalnih, programskih, podatkovnih ili informacijskih resursa Fakulteta ili ostalih subjekata povezanih s fakultetom i Sveučilištem u Mostaru, kao i tuđih resursa putem računalne mreže Fakulteta i Sveučilišta;

 • prouzrokovanje materijalne štete na imovini Fakulteta;

 • otuđivanje imovine koja je u vlasništvu Fakulteta ili Sveučilišta;

 • postupci kojima se namjerno ili iz krajnje nepažnje zagađuje okoliš Fakulteta i kampus Sveučilišta;

 • izazivanje nereda i tučnjave ili sudjelovanje u neredu ili tučnjavi u prostorijama Fakulteta;

 • dolazak na bilo koji od oblika nastave pod utjecajem alkohola ili opojnih droga;

 • i sva ostala djela koja su u suprotnosti s moralnim normama prihvaćenim u društvu te djela koja su zakonom utvrđena kao kaznena djela.

KAZNENE ODREDBE U SLUČAJU NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA:

U slučaju povrede Kodeksa ponašanja protiv studenata se pokreće stegovni postupak.

Postupak i mjere pokreće Fakultetsko vijeće.

Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo od 3 člana za provođenje stegovnog postupka i utvrđivanje kaznene mjere.

Najmanja mjera može biti javna opomena, a najveća trajno isključenje sa fakulteta ili Sveučilišta.

Student ima pravo priziva na izrečenu mjeru u roku od 8 dana od primitka rješenja o izrečenoj mjeri.

Fakultetsko vijeće razmatra priziv i donosi konačnu odluku o kaznenoj mjeri, na koju se ne može uputiti priziv.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja od strane Fakultetskog vijeća Građevinskog Fakulteta.

 

 
    zadnja izmjena 8. 2. 2008.  

webmaster